Wanneer er geen minnelijk akkoord bereikt kan worden, zal er een gerechtelijke expertise moeten plaatsvinden.
De rechtbank zal dan een gerechtsdeskundige (geneesheer-deskundige) aanstellen.
Uw raadsdokter en die van de tegenpartij of verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige-geneesheer alle nuttige medische stukken moeten bezorgen en hun standpunt tegenover de gerechtsdeskundige moeten verdedigen.

Het finale besluit van de gerechtsdeskundige is juridische niet bindend voor de rechter, hoewel deze zich in de praktijk hier natuurlijk meestal naar draagt. In de praktijk krijgt het verslag dus wel een zeer belangrijke en doorslaggevende functie.

Wat is een arts-gerechtsdeskundige?

De arts-gerechtsdeskundige is de arts opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen of aangewezen door de rechtbank.
Hij dient de opdracht onafhankelijk en objectief te vervullen. Bij het formuleren van medische besluiten moet hij enkel volgens zijn geweten handelen, zoals hij onder eed verklaart. Indien hij meent niet over de nodige bekwaamheid of onpartijdigheid te beschikken om zijn opdracht uit te voeren, dient hij die te weigeren. 
De gerechtsdeskundige is gebonden door een specifieke deontologische code.