Een voorbeeld:

Beklaagd als hebbende:

A.   op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft, namelijk: een alcoholconcentratie van 0,76 mg/l, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoolijk toedoen te wijten is. (art. 34 §2 1° en 38 §1 1° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

B.    op een openbare plaats, een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeerde of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen. (art. 35 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)


De rechtbank heeft rekening gehouden met verzachtende omstandigheden, geen medische en psychologische proeven opgelegd (wat normaal gezien gebruikelijk is bij dronkenschap).
Ook werd de gunst van het weekend rijverbod toegekend.

De rechtbank heeft voor de betichtingen A (intoxicatie) en B (dronkenschap) samen een veroordeling uitgesproken als volgt:

  • tot de wettelijke minimumboete van 1.600 € (200 € x 8), waarvan echter een bedrag van 400 € met uitstel (voorwaardelijk) wordt opgelegd voor de duur van 3 jaar, zodat u een effectieve geldboete dient te betalen van 1.200 €;
  • een rijverbod van 1 maand, waarvan u derhalve reeds 15 dagen heeft ondergaan naar aanleiding van de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, zodat er nog een bijkomend rijverbod is van 15 dagen;

Wat betreft dit rijverbod, wordt u de gunst toegekend van het weekendrijverbod, zodat dit enkel van toepassing zal zijn van vrijdag 20u tot zondag 20u, en op feestdagen vanaf 20u daags voorafgaand de feestdag tot 20u op de feestdag zelf.

De geldboete is te vermeerderen met de verplichte bijdrage aan het Slachtofferfonds van 200 €, en met de gerechtskosten, begroot op 97,30 €.

Het Openbaar Ministerie liet reeds weten te berusten in het vonnis.
Uiteraard werd er berust in het vonnis gelet op deze zeer milde bestraffing.


Laat je verdedigen door een advocaat

  • verzachtende omstandigheden, verzoek geen medische en psychologische proeven opleggen
  • wettelijke minimumboete met een gedeelte met uitstel
  • trachten gunst toe te kennen van een weekendrijverbod